Veel gestelde vragen

Vanzelfsprekend is in gebruik als online-vragenlijst sinds 2015. Heeft u vragen over het gebruik van de beheer-omgeving van Zilliz (aanmaken accounts, kiezen link naar vragenlijst en technische problemen:) lees de handleiding (hier). Staat de oplossing daar niet bij, neem dan contact op met de Support van Zilliz.
De meest gestelde vragen hieronder gaan over het onderdeel van de vragenlijst waar Resultaatmeetexpert voor verantwoordelijk is: gemaakte keuzes in de vragen formuleren en het rapporteren van de gegeven antwoorden zodat Vanzelfsprekend niet alleen gebruikersvriendelijk is maar ook kan gaan bewijzen (bij genoeg data) een valide en betrouwbaar resultaatmeetsysteem te zijn.

Waarom gebruiken en hoeveel tijd kost het?

Alles uitklappenAlles inklappen
Wat heeft de zorgondernemer aan het laten invullen van Vanzelfsprekend?
Vanzelfsprekend meet de verandering in het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden én het leereffect dat de deelnemer ervaart op een dagbesteding en/of woonvoorziening. Met een positieve verandering toont de zorgondernemer aan dat het resultaat levert waarvoor hij of zij de financiering ontvangt uit publieke middelen. Ook tevredenheid over dienstverlening wordt gemeten: de ervaring van de deelnemer met de activiteiten, de begeleiding en de (woon)voorzieningen. Het laten invullen van de vragenlijsten levert de zorgondernemer een groeiende set aan data op dat inzichtelijk maakt hoe en waardoor de deelnemer op de locatie herstelt en empowert. Of waar verbeteringen mogelijk zijn in de dienstverlening om die doelen te bereiken.
Hoeveel tijd kost Vanzelfsprekend de zorgondernemer?
De aanmaak van een Vanzelfsprekend-account voor een nieuwe deelnemer kost de zorgondernemer, afhankelijk van vaardigheid met dit soort systemen maximaal vijf minuten. Als een zorgondernemer voor het eerst begint met Vanzelfsprekend én meer dan twintig deelnemers heeft is de tijdsinvestering substantiëler. Als een account voor een deelnemer al beschikbaar is dan is het klaarzetten van een vragenlijst voor een volgend meetmoment eenvoudig.
Hoe presenteert Vanzelfsprekend de resultaten?
De presentatie van antwoorden gebeurt bij Vanzelfsprekend zonder berekeningen. Interpretatie van de resultaten kan de zorgondernemer eenvoudig zelf doen. Met deze onderzoekaanpak kunnen de resultaten óók gebruikt worden als de financier een specifieke berekening van de resultaten voorschrijft.
Is het een statistisch gevalideerde vragenlijst?
In de zorg gebruikte gevalideerde vragenlijsten passen onvoldoende bij de kernwaarden van de zorglandbouw. De vragenlijsten en de onderzoeksaanpak zijn ontwikkeld met meetdoelen die valide en betrouwbaar meten mogelijk maakt. In 2024 wordt met een factoranalyse onderzocht of die validiteit ook statistisch te bewijzen is. De ecologische validiteit is voldoende aangetoond, zie deze pagina.
De deelnemer zelf een score laten geven aan verandering, is dat wel betrouwbaar?
Tevredenheid die de deelnemer ervaart wordt via methode van klanttevredenheidsonderzoek gemeten (consumer survey). Een vragenlijst door de deelnemer zélf laten invullen past bij de cultuur én kernwaarden van de zorglandbouw. Resultaatmeetexpert heeft met de opbouw van de meetdoelen van Vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de kennis hoe subjectief welbevinden te meten is. Binnen de vragenlijst zijn de meetdoelen gekozen en gerangschikt zodat bij data-analyse verschillen tussen individuen te corrigeren zijn. Het persoonlijk temperament van de deelnemer is óók van invloed op de gegeven score. U als zorgondernemer kent de deelnemers en kan dit soort verschillen in resultaten duiden. Net zoals u ook weet of de deelnemer voldoende uit eigen autonomie kan handelen waardoor reflecteren op eigen gedrag én de dienstverlening via Vanzelfsprekend als zinnig wordt ervaren.
Hoe vergelijkt de zorgondernemer resultaten van de eigen locatie?
De antwoorden van deelnemers op de eigen locatie zijn te vergelijken met antwoorden gegeven op andere locaties van de cluster. De cluster kan bijvoorbeeld een regionaal samenwerkingsverband zijn. Beide rapportages zijn automatisch te downloaden in de beheer-omgeving. De zorgondernemer kan op basis van opvallende verschillen beleid maken om bepaalde aanpassingen te doen of successen vieren van goed zorgondernemerschap.

Hoe meet het resultaat en tevredenheid?

Alle deelnemers aan de zorginitiatieven vullen in principe de vragenlijsten in. Er zijn zorgondernemers die ruim zeventig procent van alle cliënten Vanzelfsprekend laten invullen. Vanzelfsprekend-meetdoelen zijn gekozen op basis van de kernwaarden en soorten opvang en begeleiding in de zorglandbouw. Nu aantal antwoorden op vragen daarover:
Alles uitklappenAlles inklappen
Waarom zijn er drie metingen: intake, evaluatie en vertrek?
Om een verandering te meten met onderzoek zijn meerdere meetmomenten een voorwaarde. Na de intake-vragenlijst op het moment van start (nulmeting) keren de stellingen en vragen (meetdoelen) terug in de (jaarlijkse) evaluatievragenlijst en de vertrekvragenlijst. Deze aanpak levert antwoorden van deelnemers op die vergelijkbaar zijn over tijd én tussen de deelnemers onderling. 
Waarom worden met name stellingen gebruikt?
Betrouwbaarheid van de antwoorden bij onderzoek wordt mede beïnvloed door of de deelnemer zich voldoende herkent in de thema's van de vragenlijst (betrokkenheid) én weet hoe die een score moet geven aan dat thema. Bij zichzelf verandering op die thema’s aangeven vraagt van de deelnemer voldoende cognitieve vaardigheden. De wijze waarop Vanzelfsprekend vragen formuleert is gedaan zodat de meeste deelnemers deze zelfstandig kunnen beantwoorden. De begrijpelijkheid is uitgebreid onderzocht en in praktijk getest en verbeterd. Er is voor kinderen onder de twaalf jaar en deelnemers met een cognitieve uitdaging een Lightversie van de vragenlijst beschikbaar.
Waarom gebruikt Vanzelfsprekend smileys?
De mate van eens zijn met de stelling kan de deelnemer aangeven met vijf Emoji's: gezichtjes die de emotie van instemming met de stelling uitdrukken. Dit is gekozen zodat de leesvaardigheid van de deelnemer géén obstakel is om zelfstandig de vragenlijst in te vullen.
Leveren open vragen niet veel beter op wat deelnemer ervaart dan stellingen en rapportcijfers?
Een deelnemer zelf laten aandragen wat hij of zij ervaart levert tekst op dat weinig tot niet vergeleken kan worden met wat een andere deelnemer opschrijft. Kwalitatief onderzoek van de antwoorden op open vragen heeft een exploratief karakter. Het kan dienen om organisatie en medewerkers attent te maken op wat als waardevol wordt ervaren of beter anders georganiseerd kan worden. Vanzelfsprekend-vragenlijsten bevatten aan het eind twee open vragen voor dat doel. 
Is Vanzelfsprekend wel geschikt voor alle soorten doelgroepen onder de deelnemers?
Demografische gegevens in rapportage, zoals leeftijd en duur van de deelname, maken het mogelijk resultaten te corrigeren naar leeftijd en situatie waarin de deelnemer zit. Het kan dus óók zijn dat er een verslechtering aangeven wordt op bepaalde thema's van subjectief welbevinden. Verschillen tussen bepaalde leeftijdsgroepen en soorten uitdagingen worden zichtbaar op basis van onderzoek achteraf van de Vanzelfsprekend-data. Vanzelfsprekend past daarom géén selectie toe bij het aanbieden van stellingen en vragen op basis van aannames van medische diagnose en mate van sociaal functioneren. De deelnemer kan stellingen en vragen die het ongepast vindt altijd overslaan.  
Kan deelnemer ook persoonlijke doelen aangeven in Vanzelfsprekend?
Bij de intake-vragenlijst is een onderdeel dat de persoonlijke doelen van de deelname navraagt. De deelnemer kan in de eigen resultaten van Vanzelfsprekend lezen of en hoe hij of zij voortgang maakt op die persoonlijke doelen.

Een andere vraag?

Het contact formulier kan niet in deze browser worden gebruikt.
Upgrade uw browser naar een nieuwere versie of neem op een andere manier contact met ons op.
Bewijs dat je geen robot bent
Sleep het blauwe puzzelstukje naar rechts.
* Verplichte velden